vikcustoms@gmail.com
(044) 201-60-57, (067)-468-86-04
(067) 501-20-71 (инфо поддержка)
задать вопрос
(067) 501-20-71

МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI. Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова

МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI
 

ПОВIДОМЛЕННЯ
 

Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова
 

     Вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) 2 липня 2018 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула:
 

     скаргу Приватного акцiонерного товариства "Дiкергофф Цемент Україна", приватного акцiонерного товариства "Хайдельбергцемент Україна", публiчного акцiонерного товариства "Подiльський Цемент" (далi - заявник) за пiдтримки приватного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвськцемент" про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова (далi - скарга);
 

     звiт i висновки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України про результати проведення антидемпiнгової процедури щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова.
 

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:
 

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що її подано належним нацiональним товаровиробником;
 

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що iмпорт в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова мiг здiйснюватися за демпiнговими цiнами, причому рiвень демпiнгової маржi не може вважатися мiнiмальним, а обсяги iмпорту - незначними вiдповiдно до положень Закону;
 

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв стосовно того, що iмпорт в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова здiйснювався в таких обсягах i на таких умовах, що мiг заподiяти iстотну шкоду нацiональному товаровиробнику.
 

     Зокрема, вiдповiдно до матерiалiв скарги, за перiод дослiдження (2015 - 2017 роки):
 

     - вiдбулося значне зростання обсягiв демпiнгового iмпорту: в абсолютних показниках - на 278%, вiдносно споживання - на 229%, вiдносно виробництва - на 248%;
 

     - цiни демпiнгового iмпорту були значно нижче цiн заявника, демпiнговий iмпорт перешкоджав зростанню цiн заявника, яке мало б мiсце за умови вiдсутностi демпiнгового iмпорту, та в результатi, демпiнговий iмпорт призвiв до зниження цiн заявника.
 

     Фактичне погiршення становища заявника пiдтверджують показники 2015 - 2017 рокiв, а про потенцiйне - свiдчать прогнознi показники заявника за 2018 рiк, зокрема:
 

     - обсяги виробництва фактично знизилися на 3%, а потенцiйне зниження становить 48%;
 

     - виробничi потужностi фактично зросли на 1%, а потенцiйно скоротилися на 15%;
 

     - використання виробничих потужностей фактично скоротилося на 4%, а потенцiйно - на 38%;
 

     - обсяги продажу на внутрiшньому ринку фактично скоротилися на 4%, потенцiйно - на 48%;
 

     - запаси на складах пiдприємств заявника фактично зросли на 8%, а потенцiйне зростання склало 305%;
 

     - фiнансовий результат вiд продажу цементу на внутрiшньому ринку фактично зрiс на 180%, але зазначене зростання вiдбулося переважно за рахунок зростання надходжень у 2016 роцi (150 %), у 2017 роцi темпи росту надходжень суттєво зменшились i склали лише 12%. Разом iз цим при подальшому зростаннi собiвартостi виробництва i вимушеному скороченi вiдпускних цiн заявник очiкує, що надходження вiд реалiзацiї товару на внутрiшньому ринку зменшаться майже до нуля (2,5% вiд результатiв 2015 року);
 

     - коефiцiєнт лiквiдностi фактично впав на 25%, а потенцiйно - на 27%;
 

     - частка заявника у споживаннi на внутрiшньому ринку скоротилася на 18%.
 

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 12 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-394/2018/4411-05, згiдно з яким порушила антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис: цемент, зокрема клiнкери цементнi та портландцемент, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами: 2523 10 00 00, 2523 29 00 00 походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова.
 

     Проведення антидемпiнгового розслiдування доручено Мiнекономрозвитку.
 

     Якщо розслiдування стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, яка може бути корисною для проведення розслiдування.
 

     Iнформацiя, що подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас, iнформацiя враховується Мiнекономрозвитку в разi подання її державною мовою України та в строки, встановленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономрозвитку.
 

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн розслiдування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона розслiдування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною розслiдування наведена у додатку до цього повiдомлення.
 

     Протягом 60 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення розслiдування. Якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономрозвитку її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.
 

     Рiшення Комiсiї вiд 02.07.2018 N АД-394/2018/4411-05 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.
 

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
 

     e-mail: tradedefence@me.gov.ua.
 

     Адреса Мiнекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
 

     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 253-93-94,
 

     e-mail: meconomy@me.gov.ua.
 

 

  Додаток
Форма запиту щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною розслiдування
 

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}
 

     Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова пiдприємство (компанiю/органiзацiю) на пiдставi наступного:
 

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:
 

     Повна та скорочена назви компанiї:

     Статус компанiї у рамках розслiдування {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:
 

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї
 

{необхiдно надати данi щодо Товару, що є об'єктом розслiдування, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню розслiдування}
 

     Загальний обсяг виробництва Товару, що є об'єктом розслiдування (у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):
 

     Обсяг виробництва (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв Товару):
 

     Загальний обсяг закупiвлi Товару, що є об'єктом розслiдування (у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):
 

     Основнi постачальники Товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi Товару, що є об'єктом розслiдування:
 

     Загальний обсяг продажу Товару, що є об'єктом розслiдування (у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):
 

     Обсяг продажу (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв Товару):
 

     Основнi покупцi Товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покупця в загальнiй реалiзацiї Товару, що є об'єктом розслiдування:
 

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}
 

{якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}Источник: https://qdpro.com.ua/export/document/62654